I: CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CTV 

Mức hoa hồng được áp dụng chiết khấu trên Giá vé cho 1 người từ vé trẻ em 2 tuổi trở lên trên 1 chiều đặt trên Autic

Giá CTV = Giá vé Autic – Mức hoa hồng
Cộng tác viên bên B thanh toán cho bên A tối thiểu Giá CTV. Nếu bên B chuyển thừa, số dư còn lại bên A sẽ tổng hợp theo tháng chuyển lại vào ngày 10 – ngày 15 tháng kế tiếp
Cộng tác viên được tùy chọn giá bán cho khách dựa theo giá Autic để tham khảo (miễn là cao hơn Giá CTV)